درباره رتبه بندی

درباره رتبه بندی

عامل اعتماد و سنجش آن به عنوان یکی از مسائل مهم در کسب و کار هم از منظر مشتری و هم از منظر کسب و کار، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک کسب و کار به منظور جذب مشتری بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود همواره نیازمند جلب اعتماد مصرف ‏کنندگان می‏باشد. از سوی دیگر، مشتری نیز به منظور انتخاب مناسب و در نتیجه دریافت کالا و خدمات مطلوب خود از کسب و کار، نیازمند اعتماد به وی می‏باشد. ازین‏رو، هر دو طرف نیازمند ابزاری برای سنجش این عامل هستند. کسب و کار نیازمند ابزاری سنجشی است تا بتواند میزان اعتمادپذیری خود را دریافته و برمبنای آن عملکرد خود را بهبود بخشیده و درجهت جلب بیشتر اعتماد مشتریان عمل کند. هم‏چنین، مصرف‏کننده نیازمند ابزاریست تا با تکیه بر آن بتواند کسب و کار قابل اعتماد و مطلوب خود را انتخاب نموده و کالا و خدمات مورد نیاز خود را از وی با اطمینان بیشتری تامین نماید.

بر این اساس، سنجش میزان تعهد کسب و کار به ارائه کالا و خدمت به مشتری یکی از عوامل مهم در تجارت الکترونیکی است. رویکرد رتبه‏بندی ابزاری است که میتواند کمک موثری در ارائه پاسخ به این نیازمندی ارائه دهد. این رویکرد با اهداف زیر پایه ریزی شده است:

  • ایجاد سیستمی خودکنترل در حوزه تعامل کسب و کار و مصرف کننده
  • هدایت کسب و کارها به تعامل بر مبنای معیارهای صحیح عملکرد
  • امتیازبندی و رتبه بندی کسب و کارها در حوزه شاخص اعتماد بر مبنای شاخص‏های قابل سنجش
  • ارائه معیاری قابل سنجش جهت کمک به مصرف کننده در انتخاب صحیح
  • ارائه رویکردی طیفی از سطح قابلیت اعتماد کسب و کار

در رویکرد رتبه بندی، کسب و کارها بر اساس شاخصهایی که به سنجش میزان پایبندی کسب و کار به تعهدات نسبت به مشتری میپردازند امتیاز دهی میشوند. این شاخصها به دو دسته‌ی توانایی و تمایل کسب و کار تعریف میشوند.

منظور از توانایی، بررسی وضعیت حال حاضر کسب و کار در میزان توانایی وی در پایبندی به تعهدات خود نسبت به مشتریان است. برای مثال وضعیت مالی، اندازه کسب و کار و شاخص هایی ازین دست در این دسته قرار می‏گیرند.

منظور از تمایل، بررسی پیشینه و سوابق عملکرد کسب و کار جهت پیش‏بینی رفتار وی در پایبندی به تعهدات است. شاخص‏هایی از جنس مسئولیت‏پذیری مانند مسئولیت‏پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات و غیره در این دسته قرار می‏گیرند. با در نظر گرفتن این موارد، شاخص های اصلی سنجش میزان پایبندی کسب و کار به ارائه تعهدات خود به مصرف کننده به خصوص ارائه کالا و خدمت در 4 دسته اصلی زیر قرار میگیرند:

  1. شاخص امتیاز اعتباری: سنجش میزان مسئولیت پذیری مالی کسب و کار در پایبندی به تعهدات مالی
  2. شاخص پاسخگویی به شکایات: سنجش میزان مسئولیت‏پذیری مالی کسب و کار در پایبندی به تعهدات عملکردی نسبت به مشتری
  3. شاخص کسب و کار: سنجش میزان توانایی کسب و کار در حوزه عملکردی
  4. شاخص مالی: سنجش میزان توانایی کسب و کار در حوزه مالی